| "هرشنبه یک شعر"- هفته اول
  • هر هفته یک شعر

    “هرشنبه یک شعر”- هفته اول با لیمن سیسی

    سومین سیاره از آفتاب، این زمین چرخان هزاران جام فوتبال ولی تنها یکی” اول” ببین! روشنی دارد می رسد برای آن پرتاپ اول، روز نو جمیعت بیدار می شود! ابر می شکند! ولوله در راه است کاهلی نخواهم کرد. ناکام نخواهم شد. بر خود نخواهم پیچید بیشترین قدرت تنها زیر بیشترین فشار ممکن است در…

    Read More
load more