Emran-Rateeb
هرمنوتیک و تناقض‌نما

هرمنوتیک و تناقض‌نما

تناقض‌نماهایی که با رویکردهای پساساختارگرا و پست‌مدرن در زمینه‌های گوناگون علوم انسانی آشکار...

read more
کیف معلق

کیف معلق

عمران راتب ارائه‌ی خوانشی منسجم از متنی که در واقع نه یک متن، بلکه اثری که در برگیرنده‌ی متن‌های...

read more
شدن

شدن

عمران راتب شدن- عبارت ساده و کوتاهی است. معنای متصور در مواجهه‌ی نخست با این عبارت، آن را در...

read more
رنج تفاوت

رنج تفاوت

عمران راتب موضوع این یادداشت بیشتر حول سخنی از ژیل دلوز در گردش است. من در خوانش خود از اندیشه‌های...

read more
مرگ جهان-تصویر؟

مرگ جهان-تصویر؟

عمران راتب در نخستین فصل از کتاب «طرح بزرگ» که کار مشترکی است از استیون هاوکینگ و لئونارد...

read more
گرداب فضا-زمان

گرداب فضا-زمان

عمران راتب (تحلیل نشانه‌شناختی از شعری از باران سجادی- در استقبال از تدوین سومین کتاب شاعر) «کمر...

read more