| 
 • پارکور ادبی

  تفاوت زبان و ادبیات

  زبان پیش از هر چیز وسیله ی ایجاد ارتباط است. در ادبیات شیوه ی ارتباط اهمیت ارتباط را امری ثانوی می‌کند. در زبان گوینده برای مخاطب پیامی می فرستد و گیرنده ی پیام با توجه به زمینه ی ارتباط، تجارب و استنباط های خود آنرا دریافت می‌کند. درادبیات، گوینده به مخاطب روزنی نشان می دهد…

  Read More
 • کتاب-ادبیات

  روابط ساختاری در زبان

   میان سازه های موجود در یک جمله روابطی وجود دارد که آنرا روابط ساختاری اصطلاح کرده اند. روابط ساختاری یا مربوط رابطه ی هم نشینی سازه می شود یا رابطه ی جانشینی آنها. رابطه ی هم نشینی رابطه ی است که میان سازه های حاضر در ساخت برقرار می شود. مثلا در جمله ” پروین…

  Read More
load more