| 
  • نیهیلیسم

    نیهیلیسم روسی

    نیهیلیست‌ها در حالیکه در نظر خوشی گرایی و سوبژکتویته را تبلیغ می‌کردند، در عمل زندگی زاهدانه و مختصری داشتند. اغلب نیهیلیست‌ها (مرد و زن) عینکی تیره به چشم می‌زدند و چکمه‌های بلند می‌پوشیدند. مشخصه مشترک این جماعت این گونه بود: چوب دستی سنگین در دست، پارچه‌ای پشمی ‌پیچازی بر شانه که می‌شد پیچازی هم نباشد،…

    Read More
load more