| 
 • زبان و ادبیات

  نوشتن/خواندن – خواندن/نوشتن

  عمران راتب یک به‌بهانه‌ی خوانش نادرست شاهین کوهساری از کتاب «مواضع» ژاک دریدا و مسأله‌ی خوانش/نویسش: من «مواضع» را که در واقع متشکل است از سه مصاحبه‌ی دریدا، دو بار خوانده‌ام و حالا هم پیش روی من است. خواندن متن را به مفهوم پشت سرنهادن هر پرسه و در پس پشت آن ماندن، یعنی با…

  Read More
 • زبان و ادبیات

  زندگی در جهان-تصویرها

  عمران راتب «تصویری که ما از جهان داریم، ساخته‌ی جهان نیست، زاده‌ی زبان ماست» (گادامر، حقیقت و روش: 401). البته که در متن حاضر، محوریت بحث با زبان نیست. با آن‌هم، بگذارید از این‌جا آغاز کنم: جهان، مجموعه‌تصاویری است بی‌نهایت پراکنده و نامربوط، تصاویری که هر انسانی از خود برای جهان واقع ساخته است و…

  Read More
 • زبان و ادبیات

  قواعد معنامندی گزاره‌ها در تتوس و تراکتاتوس

  افلاتون در رساله‌ی «تتوس» هنگامی‌که آن پلمیک و مجادله‌ی زبانی سقراط با تتوس را به‌میان می‌کشد، با زبان سقراط در نقد اظهارات تتوس، با مسأله‌ی بغرنج و دشواری درگیر می‌شود. به‌گمان اغلب، این مسأله‌ی بغرنج، همان مسأله‌یی است که گفتمان غالب منطق و فلسفه‌ی معاصر را تشکیل می‌دهد: زبان و گزاره‌های زبانی. گزاره‌های زبانی با…

  Read More
 • زبان و ادبیات

  زبان-تصویر-معنا

  یک: هر اتفاق زبانی را می‌توان یک اتصال و برهم‌کنشی خواند. اما بلافاصله باید اضافه کرد که: یک اتصال درون‌ماندگار. یعنی اتفاق زبانی را می‌توان آن بخشی از رویارویی انسان با جهان دانست که زبان در آن هم سوژه است و هم ابژه، و در هر حالت «ما با امکان‌هایی که زبان در اختیارمان می‌گذارد،…

  Read More
load more