نویسنده: Rateeb

رازآمیزی و ستم‌گری

نقد ذات‌باوری مهم‌ترین دغدغه‌ی اندیشه در جهان کنونی نیست، اما تأمل در چگونگی تحولی که مفاهیم ذات‌باورانه دچار آن شد، دست‌کم یکی از محورهای اساسی این اندیشه را تشکیل می‌دهد.

Read More

زنده یاد “عمران راتب” دبیر پارکور ادبی

نوشته‌های تازه

بایگانی‌ها