پیکارسک از (از مسکو تا پیتوشکی ) وینی یرافی یف (بازمانده روز) ایشی‌گورو

دو رمان، دو شه کار ادبی برای ژانر پیکارسک که خلق شده اند تا جهان رمان را به نفع حقیقت والاتر جهان...

Read More