|  | 

بهروز شیدا

حماقت


حماقت
تنها یک چهره دارد
حماقت انسان
و تو نمی‌توانی با حماقت بستیزی
حماقت نه شکست می‌خورد
نه متوقف می‌شود
خشونتِ خود را می‌گسترد
در تاریکی ی جامعه به تو پوزخند می‌زند
همه‌چیز در جهان کم است
مگر کسانی که داوطلبانه استخوان پیشانی می‌گشاید
تا حماقت بی‌شرم به آن‌ها تجاوز کند
حماقت مرز نمی‌شناسد
سریع‌تر از کره‌ی زمین جابه‌جا می‌شود
و می‌تواند تمامی یک سرزمین را وا‌دارد
به‌اندازه‌ی آپارتمانی نخ‌نما آب رود
که در آن بلاهت از دیوارها روان است
می‌خواهد که دیده شود
می‌خواهد که همه تحسین اش کنند و دوست اش بدارند

برونو.ک.اویر

ترجمه: داکتر بهروز شیدا منتقد و پژوهش‌گر ادبی

*Bruno K. Öijer
%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%82%d8%aa

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website