“هرهفته یک شعر” بخشِ تازه در “پارکورادبی” خواهد بود که در آن ما از بهترین شعرهای غرب یک شعر را انتخاب می کنیم.این شعرها را به کمک مترجمان خوب ما به پارسی برگردان خواهیم کرد هدف از افزودن این بخش “هر هفته یک شعر” معرفی شاعران توانای جهان امروز ست در کنار آن آشنایی با شاعرانی که بیشتر شان هستند، می‌سرایند ولی ما آن‌ها را کم‌تر می‌شناسیم. شاعرانی که برای سرایش از شگردهای تازه استفاده می‌کنند و دیدشان به جهان زبان و شعر از شاعران پیشین متفاوت ست. در کل آشنایی ما با شعری غیر از شعر پارسی قسمی بوده که با شاعران چند دهه پیش و آنانی که خیلی مشهور بوده‌اند آشنا شده‌ایم. شعر غرب برای ما همین شعرهاست درحالی‌که گاهی این شاعران در غرب، اروپا و یا امریکا یا هر جای دیگر دنیا شاعران کلاسیک به شمار می‌روند و باوجودی آنکه هنوز خوانندگان و علاقه‌مندان زیادی دارند و کارهایشان پرورانده  روان شاعران و حتی الهام‌دهنده سرودهای تازه‌شان ست، و تا هنوز کتاب‌های شعرشان باز چاپ می‌شود، در مورد کارهایشان کتاب‌های نقد و بررسی نوشته می‌شود ولی شاعران امروز از شیوه‌های سرایش آن‌ها در سرودن شعرهای تازه خود استفاده نمی‌کنند یا هم شیوه‌هایی کارآمد آن‌ها را بازسازی می‌کنند و به آن می‌افزایند یا از آن می‌کاهند تا چهره دیگری هم‌نفسِ زبانِ امروز شعر با آن بدهند.چه آن‌که آن شیوه‌ها برای زبان امروز شعر، زبان گذشته ست، زبان دیروز ست.زبان، زمان آن‌هاست. امید این شعر ها بتوانند شاعران ما را که در فرم‌های آزاد شعر می‌سرایند با تازه‌های جهان شعر “حالا” و  آشنا بسازد.