| "هرشنبه یک شعر"- هفته اول
 • هر هفته یک شعر

  “هرشنبه یک شعر”- هفته اول با لیمن سیسی

  سومین سیاره از آفتاب، این زمین چرخان هزاران جام فوتبال ولی تنها یکی” اول” ببین! روشنی دارد می رسد برای آن پرتاپ اول، روز نو جمیعت بیدار می شود! ابر می شکند! ولوله در راه است کاهلی نخواهم کرد. ناکام نخواهم شد. بر خود نخواهم پیچید بیشترین قدرت تنها زیر بیشترین فشار ممکن است در…

  Read More
load more

Count per Day

 • 30763مجموع خوانده شده ها:
 • 48خوانده شده های امروز:
 • 70خوانده شده ی دیروز:
 • 500خوانده شده ی هفته:
 • 1146خوانده شده در ماه:
 • 25032تمام بازدیدکنندگان:
 • 31بازدیدکنندگان امروز:
 • 48بازدیدکنندگان دیروز:
 • 412بازدیدکنندگان هفته:
 • 54بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: