|  | 

ازکتاب

از کتاب

از کتاب

“از کتاب”، بخشِ جدیدی خواهد بود که به سایت “پارکور ادبی” افزوده می‌شود. در این بخش ما مطالب خوب، خیلی سودمند، کارا و بحث‌برانگیز ادبی، فلسفی و هنری را از کتاب‌هایی که خوانده‌ایم یا در اختیارداریم انتخاب و پست می‌کنیم. مطالبی که بعدها ممکن است در نوشته‌ها و متن‌هایی که ما می‌نویسیم یا دوستان دیگر، به آن اشاره‌هایی شود.از این مطالب خواهیم توانست (با اشاره لینکی) به‌مثابه بحث‌های مرتبط برای بحث های پایه بدون بازنویسی دوباره و بدون اشاره گنگ استفاده کنیم. از سوی دیگر این مطالب را طوری انتخاب می‌کنیم که بتوانند به شکل یک یادداشت مستقل جهت یادگیری هم مطالعه شوند یا هم به‌صورت آویزه‌هایی برای درک مطالب ادبی و فلسفی  در این سایت و جاهای دیگر کار برد داشته باشند.

* گوشه‌ای از روح هنرمند و نویسنده

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Count per Day

 • 28927مجموع خوانده شده ها:
 • 45خوانده شده های امروز:
 • 35خوانده شده ی دیروز:
 • 446خوانده شده ی هفته:
 • 1277خوانده شده در ماه:
 • 23423تمام بازدیدکنندگان:
 • 30بازدیدکنندگان امروز:
 • 34بازدیدکنندگان دیروز:
 • 380بازدیدکنندگان هفته:
 • 50بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: