|  | 

هر هفته یک شعر

“هرشنبه یک شعر”- هفته اول با لیمن سیسی

4912

سومین سیاره از آفتاب، این زمین چرخان

هزاران جام فوتبال ولی تنها یکی” اول”

ببین! روشنی دارد می رسد برای آن پرتاپ اول، روز نو

جمیعت بیدار می شود! ابر می شکند! ولوله در راه است

کاهلی نخواهم کرد. ناکام نخواهم شد. بر خود نخواهم پیچید

بیشترین قدرت تنها زیر بیشترین فشار ممکن است

در خواب ها همه یکسانیم – دست کم گرفته ها برنده ترین ها

بی هیجان مان و بی باورمندان مان، ما هیچیم

در این لحظه، در این میدان، جای به دست آوردن همه چیز، جای ثابت کردن همه چیز

متاثر ساز, متاثر شو. تکان بده، تکان بخور

فراخوان هر آنچه داری, بدزد همه فرصت ها را، پبذیر همه خطرها را

این دشواری، این هیجان، این رزمندگی ها را

یک بازی، یک سرنوشت، یک هدف، یک توپ منحنی در زمین

یکی ما و همه ی ما، پیر و جوان، بیشتر از طلا بهای ما

هر چهار گوشه، این میدان، این جام، ما تیم شماره یکیم

خلاف همه انتظارات، ادامه بده، چیغ بزن: “ادامه بده”

با قلبی که داری، از بازوانت بال بکش، در این میدان

در این چالش، در این پرواز، در این هیجان

 

شاعر: ليمن سيسي

برگردان: هدیه ولی

 

نوت : “هرشنبه یک شعر” – پارکورادبی – هفته اول
این برگردان اولین برگردان فارسی این شعر ست در صورت تکثیر منبع را درج کنید.

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Count per Day

 • 36731مجموع خوانده شده ها:
 • 36خوانده شده های امروز:
 • 31خوانده شده ی دیروز:
 • 307خوانده شده ی هفته:
 • 1107خوانده شده در ماه:
 • 28891تمام بازدیدکنندگان:
 • 33بازدیدکنندگان امروز:
 • 27بازدیدکنندگان دیروز:
 • 260بازدیدکنندگان هفته:
 • 32بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: