|  | 

بهروز شیدا

حماقت


حماقت
تنها یک چهره دارد
حماقت انسان
و تو نمی‌توانی با حماقت بستیزی
حماقت نه شکست می‌خورد
نه متوقف می‌شود
خشونتِ خود را می‌گسترد
در تاریکی ی جامعه به تو پوزخند می‌زند
همه‌چیز در جهان کم است
مگر کسانی که داوطلبانه استخوان پیشانی می‌گشاید
تا حماقت بی‌شرم به آن‌ها تجاوز کند
حماقت مرز نمی‌شناسد
سریع‌تر از کره‌ی زمین جابه‌جا می‌شود
و می‌تواند تمامی یک سرزمین را وا‌دارد
به‌اندازه‌ی آپارتمانی نخ‌نما آب رود
که در آن بلاهت از دیوارها روان است
می‌خواهد که دیده شود
می‌خواهد که همه تحسین اش کنند و دوست اش بدارند

برونو.ک.اویر

ترجمه: داکتر بهروز شیدا منتقد و پژوهش‌گر ادبی

*Bruno K. Öijer

ABOUT THE AUTHOR

POST YOUR COMMENTS

Count per Day

 • 30763مجموع خوانده شده ها:
 • 48خوانده شده های امروز:
 • 70خوانده شده ی دیروز:
 • 500خوانده شده ی هفته:
 • 1146خوانده شده در ماه:
 • 25032تمام بازدیدکنندگان:
 • 31بازدیدکنندگان امروز:
 • 48بازدیدکنندگان دیروز:
 • 412بازدیدکنندگان هفته:
 • 54بازدیدکننده در روز:
 • 0بازدیدکنندگان حاضر: