حقیقتی نیست

در مورد انسان حقیقتی نیست می‌تواند در دریا غرق شود یا خاکستر خود را در هوا بپاشد می‌تواند از سوراخ...

Emran-Rateeb

Latest

Emran-Rateeb

Latest

Emran-Rateeb

Latest

هنر و فلسفه

نقد فلم وتحلیل روایت داستانی

روایت مدرن وفلسفه